پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1403

responsive

آموزش ربوتیک


آموزش ربوتیک توسط اساتید ماهر در این دبستان آموزش داده میشود.

taamasrar

معاینه دوره ای توسط کادر درمان


دانش آموزان در دوره های مختلف در طی سال معاینه می شوند
responsive

آموزش زبان انگلیسی


زبان انگلیسی توسط اساتید ماهر در این دبستان آموزش داده میشود.


لینک های مرتبط

client client